“Materiālu nanotehnoloģijas”

Studiju programma “Materiālu nanotehnoloģijas”


Programma akreditēta līdz 2019.gada 30.maijam: studiju virziena „Fizika, materiālzinātne, matemātika un statistika” akreditācijas lapa Nr. 75 (Studiju akreditācijas komisijas 2013.gada 31.maija sēdes lēmums).

 

 

Studiju programmas mērķis – sagatavot augsta līmeņa speciālistus nanomateriālos un nanotehnoloģijās, neorganisko, organisko un polimēru nanomateriālu, nanobiomateriālu jomās, kas pārzina šo nanomateriālu fizikālās un ķīmiskās ieguves tehnoloģijas un prot tās pielietot zinātniski pētnieciskai darbībai.

Pateicoties programmas starpnozaru raksturam, tā nodrošina fundamentālu zināšanu apguvi par parādībām un procesiem nanometru līmenī, kā arī izpratni par nanostruktūru integrāciju makrostruktūrās. Programmas absolventi iegūs inženierzinātņu akadēmisko maģistra grādu nanotehnoloģijās. Absolventi varēs strādāt zinātniski pētnieciskās organizācijās un uzņēmumos, kas nodarbojas ar nanomateriālu un nanotehnoloģiju izstrādi, nanomateriālu un nanotehnoloģiju izmantošanu jaunu materiālu un ierīču ražošanai, nanomateriālu un nanotehnoloģiju produktu testēšanu un atbilstības novērtēšanu.

    Studiju programmas

      Studiju programmas  „Materiālu nanotehnoloģijas” struktūra

      Comments are closed.